Algemene voorwaarden 2013

Kleine letters?

Let op! Huidige voorwaarden
Versie 2018

De spelregels

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
2. opdrachtnemer: Publanda (B.V.)

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Publanda gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar diensten. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien Publanda deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door Publanda uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden aanbiedingen of prijsopgaven Publanda niet en gelden deze slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Iedere aanvaarde opdracht wordt door Publanda deugdelijk en schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.
2.2 Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Publanda te worden meegedeeld en vervolgens door Publanda schriftelijk te worden aanvaard. Worden de wijzigingen mondeling c.q. telefonisch of per fax doorgegeven, dan is het risico daarvan voor de opdrachtgever.
2.3 Indien zulks naar het oordeel van Publanda redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, danwel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is Publanda gerechtigd om namens -en voor rekening van- opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven. Indien door bedoelde derden algemene voorwaarden ten opzichte van Publanda worden gehanteerd zullen die voorwaarden onverkort ten opzichte van opdrachtgever gelden.
2.4 In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht dient zulks schriftelijk door opdrachtgever te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever alsdan Publanda onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen, voortvloeiende uit zo een annulering.
2.5 Een aanbieding of offerte gedaan door Publanda heeft een geldigheidsduur van 21 dagen, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Artikel 3. Levertijden
Levertijden zijn streeftijden tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als fatale termijn zijn aangeduid.

Artikel 4. Levering
4.1 Opdrachtgever is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de opdracht te doen plaatsvinden.
4.2 De eigendom van geleverde goederen gaat pas over op opdrachtgever zodra deze heeft betaald. Tot aan het tijdstip van betaling is opdrachtgever gehouden de goederen gescheiden van andere goederen en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Publanda te bewaren.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen kan Publanda door opdrachtgever slechts gehouden worden aan het leveren van een inspanningsverplichting.

Artikel 5. Dienstverlening
5.1 De opdrachtgever stemt er mee in dat Publanda bij de registratie van een domeinnaam zich zo nodig zal houden aan het "Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL)" van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland of aan regels van een soortgelijk (buitenlands) orgaan. Publanda garandeert niet, indien zij voor cliënt een domeinnaam aanvraagt, dat de gewenste domeinnaam verkregen kan worden, of dat een voor cliënt verkregen domeinnaam geen overeenstemming vertoont met al bestaande domeinnamen.
5.2 Publanda zal zich tot het uiterste inspannen om er voor te zorgen, maar kan niet volledig garanderen dat een door Publanda ontworpen, vervaardigde, in gebruik gegeven en/of onderhouden website zal werken met de meest voorkomende en gebruikte webbrowsers.
5.3 Een éénmaal gemaakte dienst van Publanda die op basis van aangereikte informatie is vervaardigd, kan kosteloos slechts op detailpunten worden bijgesteld, wanneer deze binnen een periode van zeven dagen na oplevering aan Publanda worden gemeld. Worden echter veranderingen van meer essentiële aard gewenst of op een later tijdstip dan zeven dagen, dan is Publanda gerechtigd de benodigde extra manuren tegen normaal tarief in rekening te brengen.
5.4 Publanda is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de opdrachtgever. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en/of spamming (verzenden van ongewenste bulk e-mail) door de opdrachtgever wordt toegebracht, is voor rekening van de opdrachtgever.
5.5 Publanda behoudt zich het recht voor om sites welke het functioneren van Publanda in gevaar brengen te verwijderen c.q. af te sluiten.
5.6 Domeinnamen worden geregistreerd voor de periode van 1 jaar, tenzij anders is aangegeven. De domeinnamen worden stilzwijgend met 1 jaar verlengd, indien de overeenkomst niet uiterlijk een kalendermaand voor het verstrijken van de registratieperiode schriftelijk is opgezegd.

Artikel 6. Prijzen/ betaling
6.1 Alle door Publanda opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
6.2 Publanda behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde opdrachtgever een voorschotnota te zenden waarop een beding is gesteld dat de overeengekomen werkzaamheden niet zullen worden verricht c.q. zullen worden vervolgd alvorens voldoening heeft plaatsgevonden.
6.3 Alle facturen van Publanda dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te zijn voldaan.
6.4 Spoed opdrachten dienen binnen 3 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever te zijn voldaan.
6.5 Vanaf de 16e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente over het openstaande bedrag verschuldigd aan Publanda van 1% per maand.
6.6 Publanda is gerechtigd om van opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,= exclusief verschotten en omzetbelasting.
6.7 Publanda behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van de opdrachtgever de site af te sluiten van het internet.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid
7.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ter zake alle informatie en gegevens die opdrachtnemer van opdrachtgever heeft verkregen.
7.2 Het is opdrachtnemer niet toegestaan de informatie en gegevens die aan haar door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld aan te wenden voor een ander.

Artikel 8. Aansprakelijkheid/ vrijwaring
8.1 Publanda is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het door opdrachtgever aanwenden van de door Publanda geleverde diensten, adviezen, ontwerpen en/of goederen. Daar waar Publanda aan opdrachtgever levert op het vlak van communicatie-uitingen is Publanda in het bijzonder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele misleiding, een ingrijpen van de Reclame Codecommissie, het maken van inbreuk op de intellectuele eigendommen van derden, het (niet-)deponeren en (niet-)onderhouden van merken en modellen, het schenden van auteursrechten etc. etc..
8.2 Publanda is nimmer aansprakelijk voor de toepasbaarheid, juistheid en/of uitwerking van de door haar verstrekte marketing adviezen, reclame adviezen en opleidingen.
8.3 Indien Publanda in opdracht van opdrachtgever drukwerk moet laten vervaardigen of levert is Publanda niet aansprakelijk voor zet- en/of drukfouten indien opdrachtgever de drukproeven schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.4 Opdrachtgever vrijwaart Publanda tegen alle aanspraken van derden welke hun oorsprong zouden kunnen vinden in opdrachten van opdrachtgever aan Publanda.
8.5 Indien Publanda, niettegenstaande de overeengekomen uitsluitingen c.q. vrijwaringen, voor door opdrachtgever geleden schade aansprakelijk kan worden gehouden, zal die schade te allen tijde beperkt zijn tot ten hoogste 80% van het factuurbedrag van Publanda exclusief de omzetbelasting en verschotten hetwelk gepaard is gegaan met de desbetreffende opdracht aan Publanda.
8.6 Publanda is niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, ten gevolge van het door opdrachtgever aan haar feitelijk ter beschikkingstellen van roerende zaken zoals voorbeelden, foto’s, teksten en/of adressenbestanden etc. etc.. In voorkomende gevallen dient opdrachtgever die zaken te verzekeren.
8.7 Publanda is bij haar activiteiten afhankelijk van diensten en leveranties van derden. Publanda kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de wanprestatie door derden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
9.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op zaken als door Publanda aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld berusten uitsluitend bij Publanda of haar licentiegevers en opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen.
9.2 Publanda verleent opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van vorenbedoelde rechten. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door Publanda aan haar zijn verleend.
9.3 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Publanda niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen.

Artikel 10. Reclames
10.1 Publanda accepteert uitsluitend schriftelijke reclames.
10.2 Ten aanzien van zichtbare gebreken geldt een reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van levering.
10.3 Ten aanzien van onzichtbare gebreken geldt een reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf het moment waarop die gebreken redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
10.4 Reclames schorten de verplichtingen van opdrachtgever tot betaling niet op.
10.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Publanda te allen tijde beslissend.

Artikel 11. Overmacht
11.1 In geval van tijdelijke overmacht is Publanda gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachttoestand.
11.2 In geval van blijvende overmacht is Publanda gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.3 Noch in geval van tijdelijke, noch in geval van blijvende overmacht heeft opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.
11.4 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop Publanda geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van Publanda kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, werknemersacties, plotseling excessieve ziekte van personeel, overheidsvoorschriften, brand, (natuur)rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht aan de zijde van toeleveranciers.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, is Publanda gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst:
- de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de uitoefening van welke andere rechten van Publanda dan ook en zonder dat Publanda tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 13. Rechtskeuze/geschillen
13.1 Alle overeenkomsten met Publanda worden geregeerd door het Nederlands recht.
13.2 Geschillen zijn bij uitsluiting onderworpen aan de rechter te Leeuwarden.

Op aanvraag worden de algemene voorwaarden toegezonden.
Download pdf-bestand: (klik hier)